Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Społeczno - psychologiczne skutki bezrobocia

Negatywne skutki w ujęciu społecznym, psychologicznym i moralnym dotyczą znacznego pogorszenia standardu życia osób pozostających bez pracy. Część osób, nie mających innych możliwości pozyskania dochodu, oraz możliwości pomocy ze strony rodziny, czy znajomych, pozostająca bez pracy w dłuższym okresie, może być zagrożona w sensie egzystencjalnym. Należy pamiętać, że sytuacja indywidualna bezrobotnych jest w znacznym stopniu związana z:[1]

• liczbą osób w rodzinie;

• wielkością zgromadzonych oszczędności i poziomu zarobków przed utratą pracy;

• stanem zdrowia osób najbliższych;

• warunkami mieszkaniowymi;

• sposobem nastawienia do niekorzystnych sytuacji;

• wykształceniem;

• gotowością do zmian.

Zagrożona jest również sfera psychiki jednostki, u której mogą pojawiać się stany depresji, rezygnacji itp. W części przypadków frustracje, będące wynikiem bezrobocia, mogą wpływać niekorzystnie na sytuację rodzinną bezrobotnych, czego skutki są często bardzo niekorzystne w ujęciu społecznym. Jednym ze skutków bezrobocia jest wzrost liczby rozwodów, wśród osób pozostających bez pracy. Przyczyną tego zjawiska może być również zwiększony poziom lęku o przyszłość własną i rodziny, będący kolejnym skutkiem braku pracy.[2] Bezrobocie może wpływać na nasilenie występowania patologii społecznych i być przyczyną napięć i konfliktów społecznych. Należy również pamiętać o szkodach moralnych i etycznych zjawiska. Nie bez znaczenia jest tu udowodniony naukowo niekorzystny wpływ zjawiska bezrobocia na stan zdrowia osób narażonych na występowanie zjawiska. Kolejne badania wskazują, że samobójstwa i próby samobójcze wśród osób pozostających bez pracy w dłuższym okresie czasu jest dużo wyższy, niż u innych osób. Możliwe jest również obserwowanie większej przestępczości wśród bezrobotnych, co jest wynikiem narastającej frustracji i uczucia bezsilności wśród osób pozostających bez pracy.

Bezrobocie jest związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa, zarówno w aspekcie socjalnym, jak i ekonomicznym. Może to mieć objawy psychiczne, ale również psychosomatyczne, do których zalicza się rozdrażnienie, bezsenność, lęki, obniżenie samooceny, kryzys tożsamości, agresję, zachowania dewiacyjne i inne. W części sytuacji możliwe jest również reagowanie obojętnością, a czasem nawet zadowoleniem z wolności i autonomii, jaką osiągają dzięki brakowi pracy.[3]

Skutki bezrobocia największe zagrożenie niosą dla osób młodych, które nie posiadają zatrudnienia. Wśród tych właśnie osób można obserwować trwałe zmiany w psychice, które są niebezpieczne dla społeczeństwa. Do zmian tego typu zaliczyć można między innymi następujące:

• lęk przed przyszłością prowadzący w końcu do alkoholizmu, narkomanii lub przestępczości;

• obniżenie dążeń edukacyjnych;

• powstawanie barier związanych z rozwojem osobowości;

• powstanie obojętności;

• frustracje.

---

Krystyna Leśniak-Moczuk "Społeczne skutki bezrobocia w rejonie mielca w latach 1990 - 1994", Mielec, 1997, OWPRz, str. 40.

Piotr Bohdzewicz "Skutki bezrobocia w wymiarze indywidualnym", Warszawa, 1997, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, pismo Rynek Pracy nr 6/97, str. 45.

Halina Worach-Kardas "Bezrobocie a zdrowie psychofizyczne", Warszawa, 1996, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, czasopismo Polityka Spo?eczna nr 4/96, str. 19.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik