Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Definicja zapasów w przedsiębiorstwie 2

Utrzymanie zapasów w przedsiębiorstwie to często warunek konieczny działania firm produkcyjnych, handlowych oraz wielu firm usługowych. W firmach produkcyjnych zapasy materiałów są warunkiem zapewnienia ciągłości produkcji, zapasy produkcji w toku powstają z kolei w trakcie procesów produkcyjnych, a zapasy wyrobów gotowych i towarów w przypadku przedsiębiorstw handlowych zapewniają zaspokajanie potrzeb klientów. Poziom zapasów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku należności, zależny jest od sprzedaży, choć należności powstają jako wynik sprzedaży, a zapasy taką sprzedaż poprzedzają, choć są jednym z jej warunków.

Wielkość zapasów powinna być odpowiednio dobrana do przewidywanej sprzedaży. Znaczna liczba firm może realizować sprzedaż tylko w sytuacji, gdy posiada odpowiedni zapas wyrobów gotowych lub towarów. Przykładem mogą tu być tradycyjne firmy handlowe, które wystawiają je w swoich sklepach lub na giełdach. Istnieją jednak także firmy, które w chwili oferowania określonych produktów swoim odbiorcom nie dysponują nimi. Dotyczy to przypadków, w których ma miejsce produkcja na zamówienie lub w przypadku handlu internetowego, choć w tych przypadkach trudno jest uniknąć zapasów, takich jak produkcja w toku w pierwszym przypadku lub towarów w drugim przypadku, nawet jeśli zamówienia są realizowane w ciągu kilku godzin, czy doby.

Utrzymanie zapasów w firmie wiąże się z kosztami, choć wynikają z tego określone korzyści. Dlatego też w praktyce w firmach produkcyjnych i handlowych wyeliminowanie zapasów nie jest ani możliwe, ani korzystne, choć w przypadku przedsiębiorstw usługowych wyeliminowanie zapasów może być wskazane. Niewątpliwie konieczne jest zwiększanie efektywności gospodarowania zapasami, w szczególności, że błędy w zarządzaniu zapasami mogą skutkować spadkiem sprzedaży, zawyżaniem kosztów itp., co z kolei może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla wyników tych przedsiębiorstw.

W ujęciu definicyjnym zapasy to określona ilość produktów, surowców, pieniędzy itp., które zostały zebrane celem przechowania do czasu, gdy będą potrzebne.[1] W ujęciu rachunkowym zapasy są aktywami, które:

• są przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej;

• są w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż;

• mają postać materiałów lub dostaw surowców zużywanych podczas procesów produkcyjnych lub podczas świadczenia usług.

Zapasy w toku obejmują dobra zakupione i przeznaczone do odsprzedaży, na przykład towary zakupione przez jednostki handlu detalicznego celem ich odsprzedaży lub grunty i inne nieruchomości, które są przeznaczone do odsprzedaży. Do zapasów zaliczane są także wyroby gotowe, wyprodukowane lub te, które są w trakcie wytwarzania ich przez jednostkę gospodarczą, co obejmuje także materia?y i surowce oczekujące na wykorzystanie w ramach procesów produkcji. W jednostce gospodarczej, która świadczy usługi, do zapasów zaliczane są wydatki poniesione na realizowanie usług w przypadku których firma nie ujęła odnośnych przychodów.

---

1. "Uniwersalny słownik języka polskiego", Warszawa, 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, str. 845.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik