Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Niekorzystne oddziaływanie mediów na odbiorcę

Współczesne społeczeństwa większości krajów mają prawo i mogą wiedzieć więcej, niż mogą zużytkować. Dlatego też mówi się o nadmiarze informacji przy jednoczesnej, niewystarczającej uwadze. Właśnie w tym ujęciu można mówić o negatywnych konsekwencjach, ponieważ ta szeroka i dogłębna informacja niesie ze sobą określoną wartość destrukcyjną, związaną z niszczeniem dawnych sposobów myślenia, podważaniem przyjętych zasad, rodzeniem i wywoływaniem wątpliwości wpływających na osłabienie zdolności do działania. Stąd też internet określony został najbardziej niszczącą technologią w historii.[1]

Sprostanie tym zagrożeniom wymaga odpowiedniego przygotowania do odbierania nowych informacji. Ocenia się, że zmiany, które charakteryzują większość społeczeństw, rozpoczynające się od niedostatku informacji a kończące na jej nadmiarze, nie były poprzedzone właściwym przygotowaniem tych społeczeństw do takich zmian.

Tak więc obserwujemy zalew informacjami, docierających zewsząd za pomocą mass mediów. Jest to swego rodzaju zjawisko, które może być określone jako eksplozja wiadomości, która obejmuje relacje z aktualnych i innych wydarzeń, przekazywanych z wykorzystaniem prasy, technik radiowych i telewizyjnych, ale również internetu. Nastąpił więc powszechny dostęp do źródeł informacji, przekazujących tylko określoną interpretację informacji lub zjawisk, nie zadając sobie trudu, lub nie mając możliwości przekazania całej prawdy, z nimi związanej. Tak więc jednocześnie informacje, które otrzymuje społeczeństwo, zalewają je, stając się częścią codzienności, ale również możliwe jest doświadczenie braku poczucia wiedzy.[2] Znaczna ilość informacji jest faktami, przekazanymi z wykorzystaniem atrakcyjnych i dynamicznych narzędzi, nie związana jednak z subiektywnymi doświadczeniami i ocenami osoby odbierającej taki przekaz.

Stąd wniosek, że współczesną kulturę charakteryzuje w największym stopniu nadmiar informacji. Jednocześnie odbiorca informacji kreowany jest jako osoba dokonująca wolnych wyborów w sposób świadomy. Informacyjny szum sprawia jednak znaczne problemy w wykryciu fałszu w przekazywanych treściach, przejawy indoktrynacji, czy propagandy. Ogrom informacji skutkuje zakłóceniami w postrzeganiu określonych sytuacji lub problemów, sprawy bardzo istotne są zmieszane i mylone z mało istotnymi. Odczucie zagubienia pojawiające się w wyniku intensywnego oddziaływania mass mediów skutkuje poszukiwaniem przez odbiorców kolejnych informacji, pogłębiających to odczucie i skutkujących przeciwnie do oczekiwanych rezultatów. Tymczasem zamiast poszukiwania kolejnych wiadomości, konieczne jest podjęcie próby odnalezienia nowych sposobów myślenia. Odbiorca zapomina często, że jego wiedza nie jest warunkowana przez ilość informacji, które zostaną przez niego zapamiętane, ale przez ich jakość i możliwość ich wykorzystania dla własnych potrzeb i dążeń.

---

1. Jay Deragon „It will never be more than a toy. Communication Technology Decisions”, London, 2001, IIC, str. 38-39.

2. red. Wacław Strykowski „Media a edukacja”, Poznań, 2000, Wydawnictwo eMPi2, str. 162.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik