Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Działalność mediów polonijnych

Istotną rolę w ramach mediów polonijnych odgrywają reportaże związane z problemami społecznymi współczesnej Polski. Mogą one przyjmować każdego rodzaju formę, od prasowej, internetowej, po radiową, a w szczególności telewizyjną. Równie istotna jest problematyka związana z Polakami mieszkającymi na stałe poza granicami kraju.

Należy zwrócić uwagę, że media polonijne w szczególnym stopniu rozwinęły swoją działalność w krajach znajdujących się na zachód od Polski i nawet media, które nie są kierowane bezpośrednio do odbiorców z tych regionów w głównej mierze skupiają się na ich problemach i zagadnieniach z nimi związanych. Oznacza to mniejsze zainteresowanie polonią zamieszkującą poza wschodnimi granicami Polski.[1]

Zagadnienia związane z rolą i zadaniami mediów polonijnych są podstawową tematyką poruszaną na Światowym Forum Mediów Polonijnych. Niejednokrotnie poruszano tam kwestie związane z tymi zagadnieniami. Do najważniejszych zadań zaliczano kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej promocji w ujęciu gospodarczym, kulturalnym i turystycznym. Warto zaznaczyć, że zarówno polonia, jak i media polonijne odegrały istotną rolę w budowaniu poparcia dla akceptacji przyłączenia Polski do NATO. Środowiska polonijne, wspierane przez media polonijne, odegrały znaczącą rolę w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Wejście Polski do UE skutkowało wzmocnieniem potencjału mediów polonijnych we wszystkich państwach członkowskich. Niejednokrotnie podkreślano najważniejsze zadania mediów polonijnych, do których, poza promocją Polski w krajach zamieszkiwania polonii, takich jak kojarzenie partnerów dla polskich samorządów, organizacji pozarządowych i firm. Często takie działania były podstawą do realizowania wspólnych projektów oddziałujących na powstanie europejskiej wartości dodanej. Media polonijne powinny również odgrywać rolę w ułatwianiu poruszaniu się Polaków po Europie, poprzez promowanie przedsiębiorczości i turystki. Niejednokrotnie zwracano również uwagę na istotne kwestie związane z mediami polonijnymi, do których zaliczano sytuację środowisk polonijnych w krajach osiedlenia i pozyskiwanie polonii za granicą do wspierania polskich interesów narodowych.

---

1. Załącznik do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności „Monitoring TV Polonia”, Warszawa, 1999, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, str. 31.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik