Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Rola mediów polonijnych

Media polonijne mają za zadanie służenie swoim odbiorcom, co stanowi ich podstawowe zadanie. Polonia jest nietypowo zorganizowaną mniejszością narodową, co jednak wiąże się z określonymi aspiracjami i celami. Media polonijne stanowią istotny element tak zorganizowanej rzeczywistości i są zorientowane na interesy grupy odbiorców. Jednocześnie omawiane media mają udział w kształtowaniu danego kraju, w którym osiedlili się Polacy, służą jego dobru i wpływają na jego rozwój. Dlatego też identyfikowanie się mediów z określonymi mniejszościami stawia je w widocznym miejscu i skutkuje odpowiednim ich postrzeganiem przez władze, instytucje i innych obywateli, jako ważny czynnik w ujęciu wewnętrznym, który wywiera wpływ na dany kraj.

Przynależność do omawianej grupy wiąże się z utożsamianiem się z własnym pochodzeniem i próbami łączenia w określone sposoby z wybranymi elementami nawiązującymi do tegoż pochodzenia. Media polonijne powinny spełniać więc rolę środka przekazu określonych wartości, pokazując odbiorcom, że mają kontakt z krajem pochodzenia.

Warto zwrócić uwagę na ustosunkowanie Polonii do ojczyzny. Najczęściej uważa się, że jej przedstawiciele są silnie związani z krajem pochodzenia w sposób emocjonalny, jednak jest to przekonanie przesadzone. Faktycznie więź z krajem ma charakter powiązań rodzinnych, lub tradycyjnych, co przejawia się świadomością istnienia kraju pochodzenia i częstszego odwiedzania go i mówienia o nim. Należy tu zaznaczyć, że dokąd przedstawiciele Polonii przyznają się do swojego pochodzenia, tak długo otoczenie, które jest odmienne w ujęciu etnicznym będzie im o tym przypominać. Wpływ na stosunek do ojczyzny mają zdarzenia, nagłaśniane w mediach, skutkujące powstaniem określonych osądów otoczenia związanych z tym krajem, wpływających również na ocenę samych przedstawicieli omawianych grup. Warto tu również zwrócić uwagę na szereg indywidualnych, ale również grupowych opinii odnoszących się do sytuacji emigranta. Szczególnie ważne są te kwestie w odniesieniu do osób, przebywających poza krajem od niedawna, kiedy do osób tych powracają pytania, czy decyzja o opuszczeniu kraju ojczystego była słuszna.

Szczególnie istotną rolę spełniają media polonijne w budowaniu i kształtowaniu obrazu Polski. Należy zaznaczyć, że Polska znajduje się w centrum wydarzeń rozgrywających się w Europie. Szczególnie istotne jest jej położenie, przez co przypisywana jest jej rola swoistego pomostu między Wschodem i Zachodem, Południem i Północą. Polska, której granica jest obecnie najdłuższym wschodnim odcinkiem granicy Unii Europejskiej, granicząc z siedmioma krajami, odgrywa szczególnie istotną rolę, z jaką wiążą się jej istotne aspiracje. W tym aspekcie media polonijne odgrywają rolę związaną z przekazaniem właściwego obrazu działań podejmowanych przez Polskę, szczególnie w ujęciu politycznym. Niewłaściwe zrozumienie sytuacji ojczystego kraju, sprzyja wyciąganiu błędnych wniosków, prowadzących do błędnych ocen i osądów. Dlatego też tak duże znaczenie mają media polonijne.

Warto tu zwrócić uwagę na odmienną rolę mediów polonijnych, związaną z budowaniem świadomości, wśród mniejszości polonijnych, że emigranci nie są odosobnieni w swoich problemach, dążeniach, oczekiwaniach, a przede wszystkim w swoim oderwaniu od ojczystego kraju.

Podstawową misją mediów polonijnych jest docieranie do Polaków na całym świecie, jak również do osób zainteresowanych Polską, należy bowiem pamiętać, że media polonijne nie prezentują przekazu wyłącznie w języku polskim. Ważnym elementem jest również niezmienność zadań stojących przed tymi mediami, które pozostają te same, mimo istotnych zmian na świecie.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na rolę mediów polonijnych o charakterze bieżącym. Przykładem takich zadań stojących przed mediami polonijnymi były próby odbudowy stosunków z Francją i Niemcami, po nieznacznym ich popsuciu w wyniku działań polskiej polityki zagranicznej zmierzających do poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, co miało związek z wojną w Iraku. Media w tym ujęciu spełniają więc zadania uzupełniające w odniesieniu do działań polityki zagranicznej. Bieżące zadania wiążą się również z niewiedzą o Polsce i w tym zakresie jest to szereg zadań związanych z przekazaniem prawdy. Przykładami konieczności podejmowania takich działań, poza działaniami realizowanymi w sposób oficjalny na arenie politycznej, jest reakcja mediów polonijnych na stwierdzenie, które pojawiło się w kanadyjskiej telewizji i austriackiej prasie o polskich obozach koncentracyjnych. Przykłady takich sygnałów, wymagających przeciwdziałania, można mnożyć, w Niemczech bowiem pojawiają się głosy, że to Polska wywołała II Wojnę Światową, natomiast w Rosji krążą opinie, że pakt Ribbentrop-Mołotow powstał w reakcji na sprzeciwianie się Polski pokojowi na świecie. Tak więc zadania mediów polonijnych przyjmują charakter reakcji na bieżące wydarzenia, na błędne opinie i osądy.[1]

---

1. Michał Maliszewski „Radio Polonia nagrodzone podczas XII Forum Mediów Polonijnych”, Warszawa, 2004, Polskie Radio, str 2-3.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik