Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Funkcje mediów

Określa się pięć podstawowych funkcji środków masowego przekazu, funkcjonujących w ramach idealnego typu demokratycznego społeczeństwa:[1]

· funkcja informacyjna – związana z informowaniem społeczeństwa o bieżących i ubiegłych wydarzeniach;

· funkcja edukacyjna – polegająca na tłumaczeniu znaczenia i wagi określonych wydarzeń, spełniać zadanie wyjaśniania lub analizowania;

· funkcja platformy umożliwiającej publiczną debatę – co polega na ułatwianiu kształtowania opinii publicznej, motywować ją i przekazywać zróżnicowane poglądy;

· funkcja prezentacyjna, szczególnie istotna w odniesieniu do instytucji o charakterze rządowym i politycznym – co wiąże się z dokładnym obserwowaniem poczynań polityków i reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, funkcja ta jest więc wypełnianiem roli strażnika interesów określonych grup społecznych, tworząc korzystne, lub niekorzystne obrazy podmiotów politycznych;

· funkcja perswazyjna, związana z bronieniem racji i przekonań o charakterze politycznym – media muszą bowiem być kanałem przekazu wszelkiego rodzaju poglądów i programów politycznych wszystkich partii, jak również zapewniać ich transmisję do społeczeństwa.

W ujęciu wykraczającym poza aspekty polityczne możliwe jest wyróżnienie kolejnych funkcji spełnianych przez media:

· funkcja kontynuacyjna – zadaniem mediów jest budowanie i utrzymanie określonych wartości oraz prezentowanie informacji związanych z dominującą kulturą i subkulturami, jak również z wydarzeniami kulturalnymi;

· funkcja rozrywkowa – odnosząca się do organizacji zabawy, odprężenia i relaksu odbiorców, jednocześnie dzięki tym zadaniom realizowane są zadania zmniejszenia napięć społecznych ;[2]

· funkcja mobilizacyjna – narzędziem wpływającym na mobilizację są kampanie o charakterze politycznym, związane z wojnami, rozwojem ekonomicznym, religią itp.

Media są podstawowymi instytucjami zobligowanymi do zaangażowania w procesy związane z produkcją, reprodukcją i dystrybucją wiedzy, do czego mogą wykorzystać ogromną ilość symboli, odnosząc się do doświadczeń i schematów funkcjonujących w każdym społeczeństwie. Media są jednak w tym zakresie zdecydowanie różne od instytucji o charakterze edukacyjnym, artystycznym, naukowym, religijnym i innym, mimo, że w odpowiednich dziedzinach działalności oddziałują w tych samych ramach. Co więcej, mówi się o innej roli mediów, przyjmującej znaczenie mediacyjnej, pomiędzy rzeczywistością społeczną w ujęciu obiektywnym a subiektywnymi doświadczeniami poszczególnych członków społeczeństwa. Zgodnie z tą interpretacją media swoją rolę odgrywają znajdując się pomiędzy jednostką a pozostałymi członkami danej społeczności, ale również między jednostką i przedmiotami, jak i podmiotami funkcjonującymi w czasie i przestrzeni.

Niejednokrotnie podejmowano próby sprecyzowania jakie cele najlepiej charakteryzują zadania realizowane przez media. Już w roku 1948 określono, że podstawowymi celami stojącymi przed mediami są:

· obserwacja otoczenia, czego celem jest wychwytywanie i usuwanie zagrożeń stojących przed wewnętrznym porządkiem funkcjonującym w ramach społeczeństwa;

· działanie związane z koordynowaniem różnego rodzaju reakcji wybranych grup społecznych na zachodzące przemiany kulturowe, społeczne, polityczne, gospodarcze itp.;

· zapewnienie przekazu dziedzictwa kulturowego danego społeczeństwa kolejnym jego pokoleniom;

· zapewnienie rozrywki, co odwołuje się do wymienionych wcześniej funkcji mediów.

---

Przypisy:

1 Andrzej Brodziak „Mass media – w oczach zdrowych jeszcze ludzi”, Katowice, 2002, Śląska Akademia Medyczna, str. 2.

2 Adam Lepa „Stawiać mediom wymagania”, Warszawa, 2002, Uniwersytet Warszawski, str. 2

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik