Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Rynek pracy

Rynek pracy stanowi szczególny przypadek rynku w rozumieniu ogólnym. Rynek pracy oferuje usługę pracy, a stroną podaży (sprzedającą) są osoby gotowe do realizacji pracy, podczas gdy stroną popytu (kupującą) są przedsiębiorstwa (pracodawcy). Elementami rynku pracy są:

- zasoby, obejmujące kapitał ludzki wraz z jego wykorzystaniem, co uwzględnia podziały ze względu na wykształcenie, wiek, kategorie zdrowotne, itp.;

- pracownicy, który należą według kryterium zatrudnienia do konkretnych sektorów gospodarki, co znajduje swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach zatrudnienia;

- wielkość oraz struktura bezrobocia.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik