Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Definicja komunikacji politycznej

Obecność polityków i stronnictw politycznych w mediach, jak również działalność polityczna społeczeństwa, może być postrzegana jako przejaw komunikacji politycznej. Komunikacją polityczną nazywamy postępowanie wzajemnych działań informacyjnych między podmiotami politycznymi zjednoczonymi relacjami władzy, walki i współdziałania. W państwie, w którym panuje ustrój niedemokratyczny, komunikacja polityczna odbywa się innymi metodami niż w państwie o ustroju demokratycznym.

W państwie o ustroju demokratycznym występuje dwustronna komunikacja polityczna, utrzymuje się również wysoki poziom jawności informacji. władza odbiera od społeczeństwa znaki za pomocą niezależnych środków przekazu, stanowisk grup nacisku, różnych form protestu, badań opinii publicznej. Demokratyczne wybory dają możliwość oceny działań polityków przez naród.

Analizując przedstawiane zagadnienia w odniesieniu do kategorii marketingowych, sygnały pochodzące od społeczeństwa, sugerują popyt na wybrane idee i posunięcia, a poczynania polityków odnieść można do podaży tych czynników. Metodą zorientowania się na jakie czynniki jest popyt i w jaki sposób można najskuteczniej zainteresować wyborców daną partią na rynku politycznym, jest marketing polityczny opisany szczegółowo w dalszej części pracy. Władza jest rozumiana jako rząd i administracja państwowa, która posiada w dyspozycji własną sieć narzędzi, które mogą być wykorzystane w celach komunikacji politycznej, a do której zaliczyć można na przykład państwowe organy, których zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji o funkcjonowaniu struktur państwowych, urzędy przygotowujące dane statystyczne, policję, służby wykonujące zadania specjalne, czy rządowe organy zajmujące się badaniem opinii publicznej.

Informacje pozyskane z wykorzystaniem tych i innych organów mogą zostać przetworzone i wykorzystane zgodnie z potrzebami osób sprawujących władzę, jednocześnie utrudniając, lub uniemożliwiając dostęp do informacji, które są niewygodne, dzięki możliwości wytłumaczenia tego tajemnicą państwową, lub z przyczyn racji stanu.

Osoby posiadające w danej chwili władzę w każdym przypadku przejawiają skłonności do wykorzystywania sieci o charakterze informacyjnym, która może realizować zadania przez te osoby polecone do chronienia osób sprawujących funkcje rządowe, utrzymywania się przy władzy i negatywne oddziaływanie na opozycję, jak również narzucając własny punkt widzenia społeczeństwu. Działania takie tłumaczone są najczęściej wyższością reprezentowanych poglądów, czy szczególną sytuacją państwa. W odniesieniu do aspektów komunikacji publicznej, prowadzi to nieuchronnie do zmniejszenia otwartości w ujęciu informacyjnym.

Środki przekazu tworzą swoiste sieci o charakterze informacyjnym, z wykorzystaniem których następuje udostępnianie informacji społeczeństwu. Opisywane sieci składają się z redakcji gazet, ale również obejmują stacje radiowe, czy programy telewizyjne, jak również ich wspólne źródła informacji w postaci agencji prasowych. Do sieci tego typu zalicza się również internet.

W Polsce nadal nie dysponuje się dostateczną liczbą sprawnie funkcjonujących systemów przeznaczonych do gromadzenia, przepływu i analizy informacji, które są następnie wykorzystane przez władze państwowe, a w określonym zakresie również przez firmy prywatne, czy poszczególnych obywateli. Skutkuje to często powstaniem strat gospodarczych, co jest wynikiem podejmowania współpracy z partnerami, którzy są mało wiarygodni, a w odniesieniu do elementów władzy, skutkuje utrudnieniami w rządzeniu państwem. Powodzenie wszelkiego rodzaju reform społecznych jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od informacji i sposobu jej przetwarzania.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik