Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Marketing

Komunikacja polityczna a propaganda

W państwie o ustroju niedemokratycznym przeważa komunikacja polityczna jednostronna. Przekaz wiadomości odbywa się jednostronnie od władz do społeczeństwa. Obywatele mają do dyspozycji tylko urzędowy, dosyć ograniczony kanał przekazu informacji od władzy, z tego powodu rząd często bywa zdziwiony reakcją społeczną i bezładnie na nią reaguje. Jest to państwowy monopol na informacje, a środki masowego przekazu prawie w całości są własnością państwa, które cenzuruje informacje. Komunikacja polityczna jednostronna jest postrzegana jako podobna do propagandy.

Propaganda może być interpretowana jako duża liczba czynności o charakterze społecznym, które są podporządkowane wybranej ideologii grupowej, kierowanych jednocześnie przez węższą grupę, dla realizacji określonego celu, związane z zakorzenieniem tej ideologii tam, gdzie nie jest ona dotychczas uznawana.[1] Propaganda jest to wywieranie wpływu przez władzę za pomocą zróżnicowanych, nierzadko niemoralnych środków np. manipulowanie opinią, postawą i zachowaniem społeczeństwa. Propagandę można też pojmować szerzej, tak jakby zasadniczo zastępować mogła pojęcie komunikacji politycznej. Jest to jednak niespecjalnie praktyczne. Powodem może być to, że propaganda ma dla obywateli bardzo negatywne skojarzenia, ponieważ łączy się ona z manipulacją, wojną psychologiczną, reedukacją, praniem mózgów, jak również ze stosowaniem propagandy w państwach totalitarnych.

---

1. Franciszek Mirek „Zarys socjologii”, Lublin, 1948, Wydawnictwo Naukowe KUL, str. 337.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik