Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży

Skala bezrobocia wśród młodzieży skutkuje koniecznością podejmowania zdecydowanych działań przez władze. Przykładami działań polegających na zapobieganiu bezrobociu młodzieży są opracowane plany, których celem jest zmniejszanie rozmiarów zjawiska. Do planów takich, funkcjonujących w Polsce, zaliczyć można program „Pierwsza praca”. Programy takie często realizowane są w oparciu o priorytety strategii zatrudnienia wybranego regionu, lub całego kraju. Działania odnoszące się do projektów są związane z głównymi założeniami, do których zalicza się:[1]

- lepsze przygotowanie młodych osób do wejścia na rynek pracy;

- zwiększanie szans młodzieży na znalezienie pracy;

- szeroka oferta pomocy dla młodzieży, która jest grupą najbardziej zagrożoną zjawiskiem marginalizacji;

- zwiększanie zakresu współpracy z innymi podmiotami, czego celem jest zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży.

Plany takie obejmują dużą ilość działań oddziałujących w sposób aktywizujący na młodzież, realizowanych głównie przez służby zatrudnienia, ale również instytucje, których podstawowym zadaniem jest wspieranie rynku pracy, oraz sektora MSP. Pierwszorzędnym celem programów jest zwiększenie możliwości podjęcia pracy przez młodzież, co odnosi się głównie do absolwentów. Okresem granicznym jest tu upływ okresu pół roku od chwili rozpoczęcia poszukiwania pracy. Najczęściej wykorzystywane metody, zmierzające do realizacji tego celu to:

- wspieranie sektora MSP, będącego potencjalnym miejscem tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych osób;

- rozwój podstaw przedsiębiorczości, dzięki czemu tworzone są szanse pracy na własny rachunek osób młodych;

- zwiększenie szans związanych ze zdobyciem pracy przez kształcenie, co przyczynia się do uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy;

- wspieranie aktywnych, co przyjmuje postać wolontariatu;

- działania obejmujące zapewnienie informacji, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, będących instrumentami przeciwdziałającymi bierności w poszukiwaniu pracy, ale również brakowi orientacji związanemu z wymaganiami rynku pracy.

---

1. Maja Jacoń „Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego planu działania na rzecz absolwentów – Pierwsza Praca 2003 w województwie łódzkim w I półroczu 2003 r.”, Łódź, 2004, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, str. 3.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik