Materiały edukacyjneTo my pomagamy w pisaniu

Materiały edukacyjne - Ekonomia

Przyczyny bezrobocia wśród młodzieży

Przyczyn bezrobocia młodzieży można doszukiwać się w tych samych przyczynach, które wpływają na zwiększenie bezrobocia innych grup społecznych, jednak w przypadku ogólnych uwarunkowań bezrobocia, przyczyny związane z bezrobociem młodzieży mogą mieć zróżnicowaną siłę oddziaływania.

Można wyróżnić kilka podstawowych przyczyn oddziałujących na bezrobocie wśród młodzieży:

- całkowity brak, lub niedostateczne doświadczenie zawodowe;

- brak doświadczeń, wiedzy i umiejętności związanych z metodami poszukiwania pracy, ale również oczekiwaniami pracodawców i uwarunkowaniami rynku pracy;

- brak samodzielności o charakterze finansowym;

- przejawianie nieadekwatnego do posiadanych kwalifikacji poziomu oczekiwań w stosunku do uwarunkowań płacowych i charakteru proponowanej przez pracodawców pracy;

- możliwości podejmowania pracy w ramach szarej strefy.

© 2012 Www.edukacja.mazowsze.pl

licznik